قهوه

  1. این قهوه در منطقه سیداما در کشور اتیوپی کشت شده. این قهوه از زیرگونه هیرلوم و یکی از باکیفیت ترین دانه های کشور اتیوپی می‌باشد که از خصوصیات این قهوه می توان به رایحه گلی و طعم‌یادهای میوه‌ای اشاره کرد.

  اطلاعات دانه

  خاستگاه: اتیوپی

  منطقه: سیداما

  گونه: عربیکا

  زیرگونه: هیرلوم

  فرآوری: طبیعی

  ارتفاع کشت:  1700 الی 2100 متر بالاتراز سطح دریا

  روش پیشنهادی: دم‌آوری و اسپرسو

  طعم‌یادهای میوه‌ای از خانواده میوه‌های هسته‌دار/ رایحه میوه‌ای و گلی، اسیدیته شفاف و مرکباتی به همراه تنواری متوسط

  نحوه دم‌آوری

  1. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻬﻮه ﻫﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺗﯿﻮﭘﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﯿﺮﻟﻮم، ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آن ﻓﺮآوری ﺷﺴﺘﻪ و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮآوری ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد و در روش اﺳﭙﺮﺳﻮ ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﻃﻌﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺗﻨﻮاری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
  2. ﺳﯿﺴﺘﺎن زادﮔﺎه رﺳﺘﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻬﻮه ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮﻧﺪ رﺳﺘﻢ اﺳﺖ. سیستان یک ترکیب %100 عربیکا از قهوه های کشور اتیوپی است. این ترکیب شامل %50 قهوه های فرآوری شده به روش طبیعی و %50 فرآوری شده به روش شسته می‌باشد. سیستان یک قهوه ایده‌آل برای اسپرسو می‌باشد که دارای طعم‌یادهای گلی بوده و از یک تعادل طعمی مناسب برخوردار است.

  اطلاعات دانه

  خاستگاه و منطقه: اتیوپی(سیداما، ییرگاچف، جیما) و کنیا(نیری)

  ارتفاع کشت: 1700 الی 2200متر بالاتر از سطح دریا

  گونه: عربیکا

  زیرگونه: هیرلوم، SL28 , SL34 و S274

  فرآوری: شسته و طبیعی

  روش پیشنهادی: اسپرسو

  ﻃﻌﻢ ﯾﺎدﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻞ ﯾﺎس و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و رد هﻫﺎﯾﯽ از ﻃﻌ ﻢﻫﺎی ﺗﻮ تﺟﺎت در  اﺳﭙﺮﺳﻮ و ﭼﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮐﺎراﻣﻞ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﻮاری ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ

  نحوه عصاره‌ گیری

 • SWISS WATER بزرگترین و معتبر ترین مجموعه ای در جهان است که فرایند کافئین زدایی از قهوه را انجام می دهد. این مجموعه طی فرایندی عاری ازمواد شیمیایی می تواند تا %99.9 از کافئین را از  دانه سبز قهوه جدا کند.
  این ﺗﺮﮐﯿﺐ از ﭼﻨﺪ دانه از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت تشکیل شده ﮐﻪ برای اﺳﭙﺮﺳﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻗﻬﻮه ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎی ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ اش ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﻃﻌﻤﯽ ﻗﻬﻮه اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن در ﺷﺐ ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.

  ﻃﻌﻢ ﯾﺎد آﺟﯿﻠﯽ در اﺳﭙﺮﺳﻮ و ﮐﺎراﻣﻞ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ /  اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ

  نحوه عصاره‌ گیری

 • SWISS WATER بزرگترین و معتبر ترین مجموعه ای در جهان است که فرایند کافئین زدایی از قهوه را انجام می دهد. این مجموعه طی فرایندی عاری ازمواد شیمیایی می تواند تا %99.9 از کافئین را از  دانه سبز قهوه جدا کند.
  ﻗﻬﻮه ﺗﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه از ﮐﺸﻮر ﭘﺮو ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای روش ﻫﺎی دم آوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻗﻬﻮه ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎی ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ اش ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﻃﻌﻤﯽ ﻗﻬﻮه اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن در ﺷﺐ ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.

  ﻃﻌﻢ ﯾﺎد آﻟﺒﺎﻟﻮ ﺑﺎ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺑﺎﻻ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ  /  ﺗﻠﺨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ  / ﺗﻦ واری ﻣﺘﻮﺳﻂ

  نحوه دم‌آوری

  1. این قهوه معطر در منطقه ارومیا در اتیوپی کشت شده. این دانه از بین بهترین دانه‌ها دستچین شده تا هیچ‌گونه اخلالی در دانه سبز خود نداشته باشد. همچنین این قهوه در کنار رایحه مطلوب گل به دلیل فرآوری شسته اسدیته شفاف میوه‌ای را هم دارا می باشد.

  اطلاعات دانه

  خاستگاه: اتیوپی

  منطقه: ارومیا

  گونه: عربیکا

  زیرگونه: هیرلوم

  فرآوری: شسته

  ارتفاع کشت: 1500 الی 1900 متر بالاتر از سطح دریا

  روش پیشنهادی: دم‌آوری و اسپرسو

  ﻃﻌﻢ ﯾﺎد ﻣﯿﻮه ای از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﻟﯿﻤﻮ/ راﯾﺤﻪ ﻣﯿﻮه ای و ﮔﻠﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮس، اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺷﻔﺎف و ﻣﺮﮐﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻦ واری ﻣﺘﻮﺳﻂ

  نحوه دم‌آوری

  1. ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺮﺑﯿﮑﺎ و رﺑﻮﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﯿﺎ ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﺷﮑﻼﺗﯽ و آﺟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﻃﻌﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
  2. ﻧﻮش دارو ﺑﻪ داروی ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻧﻮش دارو رﺳﺘﻢ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﺋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ترﮐﯿﺐ ﻧﻮش دارو ﺑﻪ ﺻوﺮت %80 عربیکا و %20 ربوستا است. نوش ‌دارو ﺗﺮﮐﯿبی از ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﮐﺸﻮرهای ﮐﻨﯿﺎ و ﻫﻨﺪ میﺒﺎﺷﺪ. ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﻗﻬﻮه ﻓﺮآوری ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﯿﻤﯽ از آن ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﻬﻮه دارای ﻃﻌﻢ ﯾﺎد ﻫﺎی آﺟﯿﻠﯽ و ﺷﮑﻼﺗﯽ می‌ﺒﺎﺷﺪ.

   

  اطلاعات دانه

  خاستگاه و منطقه: کنیا (نیری)  و هند(بابابودان‌گیری)

  ارتفاع کشت: 1000 الی 1700متر بالاتر از سطح دریا

  گونه: %80 عربیکا + %20 ربوستا

  زیرگونه: SL28 ,SL34، تیپیکا، کنت و S795

  فرآوری: شسته و طبیعی

  روش پیشنهادی: اسپرسو

  ﻃﻌﻢ ﯾﺎدﻫﺎی آﺟﯿﻞ ﺑﻮ داده، ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﮐﺒﺎت در اﺳﭙﺮﺳﻮ و ﺷﮑﻼت ﺷﯿﺮی و ﮐﺎراﻣﻞ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ

  نحوه عصاره‌ گیری

  1. یرگاچف یکی از شناخته شده ترین مناطق کشت قهوه در اتیوپی می‌باشد که به کیفیت بالا در در عطر و طعم معروف است. این قهوه که متشکل از باکیفیت ترین دانه های این منطقه و زیرگونه هیرلوم است دارای رایحه گلی و طعم یادهای میوه ای از خانواده توت‌جات می‌باشد.

  اطلاعات دانه

  خاستگاه: اتیوپی

  منطقه: یرگاچف

  گونه: عربیکا

  زیرگونه: هیرلوم

  فرآوری: طبیعی

  ارتفاع کشت: 2000 الی 2200 متر بالاتر از سطح دریا

  روش پیشنهادی: دم‌آوری و اسپرسو

  ﻃﻌﻢ ﯾﺎد ﻣﯿﻮه ای از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮت ﺟﺎت، ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ/ راﯾﺤﻪ ﻣﯿﻮه ای و ﮔﻠﯽ/ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻻ و اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻦ واری ﺧﺎﻣﻪ ای

  نحوه دم‌آوری