از ما پرسشی داری ...

پرسشت از نژاد ماست و از نام و نشان ما.

ما قهوه‌ی رستم هستیم. فرزند زال ایرانیان و زاده‌ی ایران. آهنگ میدان کرده ایم تا آوازه ی قهوه تخصصی و محصول قهوه ایرانی را به مردمان این مرزوبوم و جهانیان برسانیم.

بامداد یکی از روزها به خود آمدیم و راهی آغاز کردیم تا به جزء تولید محصول تخصصی قهوه ایرانی دیگر راه حل‌هایی ازجمله آموزش و پشتیبانی برای کافه‌داران و مردمان صنعت قهوه ایران بی اندیشیم و ارائه کنیم و از سختی کارشان اندکی بکاهیم.